hinh 2
Hinh 1
Đối tác - Công ty TNHH Làng Dòng

Khách hàng >> Tổng công ty Giấy Việt Nam

Tổng công ty Giấy Việt Nam

lang-dong

Tổng công ty Giấy Việt Nam chính thức được thành lập ngày 29/04/1995 theo Quyết định số 256/TTg của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tổ chức Tổng công ty Xuất nhập khẩu Giấy Gỗ Diêm và sắp xếp lại các đơn vị sản xuất , lưu thông, sự nghiệp ngành Giấy thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, các đơn vị làm nguyên liệu giấy thuộc Bộ Lâm nghiệp và các địa phương. Ngày 02- 8- 1995, Chính phủ ban hành Nghị định 52- CP phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Tại thời điểm thành lập, Tổng Công ty Giấy Việt Nam có 18 đơn vị thành viên; trong đó 15 đơn vị thành viên hạch toán độc lập; tổng năng lực sản xuất 152.000 tấn giấy và 112.000 tấn bột giấy/năm; chiếm 70% năng lực sản xuất giấy và bột giấy toàn ngành.